Algemene voorwaarden voor gebruikers van Marketingtalent, gevestigd te Antwerpen.

 

Deel 1: Bepalingen bij opleidingen en events

 

Artikel 1 – Definities

Deelnemer
De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten voor een opleiding en/of event van Marketingtalent.

Event
Evenementen georganiseerd door Marketingtalent.

Opleiding
Trainingen, webinars, masterclasses en andere opleidingen georganiseerd door Marketingtalent.

Artikel 2 – Inschrijving

2.1 Inschrijven voor een opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Marketingtalent bevestigt per e-mail separaat de inschrijving.

2.2 Marketingtalent behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door Marketingtalent wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen, althans zal Marketingtalent het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetalen aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht.

2.3 Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden.

2.4 De gegevens van de deelnemer van een event kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende event.

 

Artikel 3 – Ontbinden inschrijving opleiding

3.1 Ontbinden van een overeenkomst kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden voor een opleiding kan via hallo@Marketingtalent.be.

3.2 De deelnemer heeft bij het door Marketingtalent ontbinden van een overeenkomst m.b.t. een opleiding of event geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid voor de kant van Marketingtalent is uitgesloten.

3.3 Tot 8 dagen voor aanvang van een opleiding is kosteloze ontbinding door de deelnemer mogelijk, waarbij de betalingsverplichting met betrekking tot het event of de opleiding komt te vervallen.

3.4 a. Binnen 8 dagen voor aanvang tot de start van een training, masterclass of opleiding georganiseerd door Marketingtalent bedragen de ontbindingskosten €125,- excl. btw.

  1. Binnen 8 dagen voor aanvang tot de start van een webinar wordt 100% van het inschrijfgeld en/of het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3.5 Bij het niet verschijnen van de deelnemer aan een opleiding is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.6 Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten, althans het overeengekomen bedrag kan alleen indien er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Marketingtalent bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.

Artikel 4 – Ontbinden inschrijving events

4.1 Ontbinden van een overeenkomst kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden van een event kan via hallo@marketingtalent.be

4.2 Tot 30 dagen voor aanvang van het event is kosteloze ontbinding en restitutie van het inschrijfgeld door de deelnemers mogelijk. Bij ontbinding door de deelnemers tussen de 30 dagen en 7 dagen voor de startdatum van het event wordt €75, in rekening gebracht. Bij ontbinding door de deelnemer vanaf 7 dagen voor de startdatum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4.3 In alle gevallen is het mogelijk om het ticket over te dragen aan een collega of relatie. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar hallo@marketingtalent.be met de contactgegevens van de collega of relatie. Overdragen van een ticket is kosteloos en dient tenminste 24 uur] voor aanvang van het evenement bij Marketingtalent schriftelijk gemeld te worden.

Artikel 5 – Wijziging

5.1 Indien door omstandigheden een opleiding of event onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Marketingtalent trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) opleiding of event op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en Marketingtalent de opleiding geen doorgang laat vinden zal Marketingtalent het inschrijfgeld restitueren aan de deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de opleiding of het event.

5.2 a. Bij afmelding door ziekte bij een training, masterclass of andere opleiding georganiseerd door Marketingtalent, brengen we €55,- excl. btw aan arrangementskosten in
rekening.

5.3 Marketingtalent behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door een andere bekwame trainer of spreker, zonder enig recht op ontbinding door de deelnemer.

5.4 Tot 8 dagen voor aanvang van de training, masterclass of andere opleiding georganiseerd door Marketingtalent is het mogelijk je inschrijving kosteloos te verplaatsen, als de training ook op een alternatieve datum wordt aangeboden. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 8 dagen voor aanvang van de training, masterclass of andere opleiding georganiseerd door Marketingtalent zal €125,- excl btw. in rekening worden gebracht. De factuurdatum en betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur blijven van kracht.

5.5 Aan informatie op de website en andere online platforms en media waarop/waarin uitingen van Marketingtalent staan vermeld aangaande opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend.

5.6 Marketingtalent behoudt zich het recht voor het opleidings- of eventprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de deelnemer een recht van ontbinding toekomt.

5.7 Marketingtalent behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van de opleiding of het event te veranderen, de opleiding of het event op te schorten of de opleiding of het event geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende inschrijvingen. Er zijn onvoldoende inschrijvingen wanneer daar naar mening van Marketingtalent sprake van is. Dit kan per opleiding en event verschillen. De deelnemer zal hierover in het algemeen uiterlijk één week voorafgaande aan de opleiding of het event geïnformeerd worden. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn overschreden worden en geldt een minimale termijn van 24 uur voorafgaande aan de opleiding of het event.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Marketingtalent verzendt per e-mail een factuur (als PDF-bestand). De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de opleiding of het event het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6.2. Marketingtalent hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient tenminste door Marketingtalent ontvangen te zijn tot 24 uur voor aanvang van de opleiding of het event, indien er binnen 14 dagen tot aanvang pas een inschrijving heeft plaatsgevonden.

6.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, behoudt Marketingtalent zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

6.4 In geval van te late betaling is de deelnemer een rente van 3% per maand en incassokosten verschuldigd.

Artikel 7 – Evaluatie

7.1 Marketingtalent spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen en events. Na afloop ontvangt de deelnemer mogelijk een evaluatieformulier. Marketingtalent zal dat geheel anoniem verwerken om de opleidingen en events waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, sprekers en andere betrokkenen te beoordelen.

7.2 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Marketingtalent geleverde opleidingen en events dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Marketingtalent kenbaar worden gemaakt via : nele@marketingtalent.be

Deel 2: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Marketingtalent
onderdeel van Abitee VOF. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE0806866586, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst
Alle huidige en toekomstige elektronische of digitale diensten die Marketingtalent aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, opleidingen, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Marketingtalent.

Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Marketingtalent, waaronder maar niet uitsluitend de website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven die Marketingtalent aanbiedt.

Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website
De website Marketingtalent.be en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door Marketingtalent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Marketingtalent zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

Versie 17 mei 2016

2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Marketingtalent een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4 Door de diensten van Marketingtalent, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.5 Marketingtalent is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Marketingtalent zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website en bij voor de gebruiker ingrijpende aanpassingen deze ook bekendmaken per e-mail. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Marketingtalent beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Marketingtalent een regeling treffen naar redelijkheid.

2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Marketingtalent niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Marketingtalent in het leven roepen.

4.2 Marketingtalent is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de Website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

4.3 De informatie op de Website en binnen de overige diensten van Marketingtalent is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Marketingtalent samengesteld. Marketingtalent is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

4.4 Marketingtalent is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

4.5 De aansprakelijkheid van Marketingtalent overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Marketingtalent verzekerd is.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website en de overige diensten van Marketingtalent rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

5.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Marketingtalent en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de Website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Marketingtalent schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Marketingtalent daardoor of in verband daarmee lijdt. Marketingtalent behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

 

Artikel 6 – Privacy

6.1 Marketingtalent zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde privacy & cookies beleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

7.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Marketingtalent, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

7.3 De rechtbank in Antwerpen is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst, een Dienst of de Algemene Voorwaarden.

7.4 Indien de gebruiker niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar de gebruiker woonplaats heeft.